آدرس : گرگان - بلوار ناهارخوران  - روبروی اداره محیط زیست - رستوران صوفی

تلفن :  32524888- 017