نظرات شما راهنمای مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب می باشد

  1. کیفیت پیش غذا را چگونه ارزیابی می نمایید؟
  2. کیفیت غذا را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
  3. کیفیت سرویس دهی را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
  4. زمان سرویس دهی را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
  5. پاسخ گویی پرسنل را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
  6. وضعیت ظاهری پرسنل را چگونه ارزیابی می نمایید ؟